Rally

Rally Dogdance

Všeobecné pravidlá


 • Rally DogDance sa môžu zúčastniť všetky psy bez ohľadu na plemeno vo veku od 9 mesiacov veku (dovŕšenom v deň konania) a v zdravotnom stave, ktorý im umožňuje zúčastniť sa bez toho, aby to jeho zdravotnému stavu uškodilo

 • Pes môže byť počas Rally Dogdance chválený a odmeňovaný, nesmie byť trestaný a nesmie s ním byť hrubo zachádzané

 • Odmeny používané pri Rally Dogdance nesmú byť podávané zo zeme alebo odhadzované, čo by mohlo znevýhodniť ostatných pretekárov, a môže viesť k diskvalifikácii pretekára, ktorý takto odmenu podá

 • nešportové správanie pretekárov môže viesť k diskvalifikácii

 • agresívne správanie psa voči inému psovi počas konania akcie môže viesť k diskvalifikácii

 • háravé fenky sa môžu preteku zúčastniť za podmienok: včasné oznámenie hárania, zaradenie tímu na koniec štartovnej listiny, hárajúca fenka musí mať počas preteku na sebe nohavičky a zdržuje sa čo najďalej od pretekárskej plochy

 • na plochu vstupujú psy podľa štartovnej listiny zverejnenej najmenej 24 hod pred pretekom

 • psy na ploche počas svojho štartu nemôžu mať vodítko ani postroj, môžu však mať obojok

 • pred štartmi bude možná obhliadka stanovíšť a to po dobu 8 - 10 minút v závislosti od počtu pretekárov

 • plocha, na ktorej sa pretek koná musí byť nešmykľavá

 • začiatok je pri stanovišti s nápisom "štart", po mávnutí ruky pretekára v momente, keď je pripravený začať

 • pretekár so psom sa počas svojho štartu pohybujú po stanovištiach a plnia cviky zo zadania uvedené na tabuľkách a to v maximálnej vzdialenosti 1,2 m od danej tabuľky, rozhodujúce sú nohy psovoda, ktoré sa majú nachádzať na príslušnom mieste, a cvik musí začínať v tejto lokalite

 • počet stanovíšť je určený rozhodcom a to podľa stupňa obtiažnosti od 15 do 24

 • koniec sa nachádza pri stanovišti s nápisom "koniec" alebo "cieľ"


Hodnotenie


 • Každý pretekár vstupuje na štart s počtom bodov 100

 • pri každom zo stanovíšť plní úlohu zo zadania v tabuľke. Ak sa mu úlohu nepodarí splniť vôbec alebo na viac ako tretí pokus, strháva sa mu na danom stanovišti 10 bodov. Ak sa mu úlohu podarí splniť menej ako na tretí pokus, nestrhávajú sa mu body vôbec (za výborné prevedenie) alebo sa mu strhnú body od 1 do 10 v závislosti od prevedenia a počtov pokusov na základe hodnotenia rozhodcu

 • v prípade, ak pretekár cvik zo stanovištia vynechá, bude mu strhnutých 10 bodov za každý takto vynechaný cvik

 • víťazom sa stáva pretekár s najvyšším dosiahnutým počtom bodov